รายละเอียด
โครงการสหกรณ์สัญจร ครั้งที่ 10/2559 สมาชิกกลุ่มผู้เกษียณ ณ ห้องประชุม 314 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร
Created by doacoop on 10/18/2016 2:22:09 PM


โครงการสหกรณ์สัญจร ครั้งที่ 10/2559 

สมาชิกผู้เกษียณอายุ

วันที่ 13 ตุลาคม 2559

ณ ห้องประชุม 314 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

*****

                 สอ.กวก. จัดโครงการสหกรณ์สัญจร ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 

2559 ณ ห้องประชุม 314 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยกรรมการและฝ่าย

จัดการ ไปให้ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ และ ตอบข้อซักถามของสมาชิกผู้เกษียณอายุ 

ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก

                  และ สอ.กวก. ขอขอบคุณสำนักงานเลขานุการกรมที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการ

จัดประชุม และ ขอขอบคุณสมาชิกผู้เกษียณอายุทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

 

ภาพบรรยากาศในงาน

 

 

print
rating
  Comments

ภาพกิจกรรม
อ่านข่าวทั้งหมด