รายละเอียด
โครงการสหกรณ์สัญจร ครั้งที่ 9/2559 สมาชิกส่วนกลาง ณ ห้องประชุม 314 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร
Created by doacoop on 10/13/2016 3:54:09 PM


โครงการสหกรณ์สัญจร ครั้งที่ 9/2559 

สมาชิกสังกัดส่วนกลาง

วันที่ 12 ตุลาคม 2559

ณ ห้องประชุม 314 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

*****

                 สอ.กวก. จัดโครงการสหกรณ์สัญจร ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 

2559 ณ ห้องประชุม 314 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยกรรมการและฝ่าย

จัดการ ไปให้ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ และ ตอบข้อซักถามของผู้แทนสมาชิกและสมาชิก

ในสังกัดส่วนกลาง โดยได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก

                  และ สอ.กวก. ขอขอบคุณสำนักงานเลขานุการกรมที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการ

จัดประชุม และ ขอขอบคุณสมาชิกสังกัดส่วนกลางทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

 

ภาพบรรยากาศในงาน

 

 

print
rating
  Comments

ภาพกิจกรรม
อ่านข่าวทั้งหมด