รายละเอียด
โครงการสหกรณ์สัญจร ครั้งที่ 8-59 ณ สวพ.6 จ.จันทบุรี
Created by doacoop on 9/16/2016 4:52:41 PM


โครงการสหกรณ์สัญจร ครั้งที่ 8/2559 

วันที่ 14 กันยายน 2559

ณ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 6 จันทบุรี

*****

           สอ.กวก. จัดโครงการสหกรณ์สัญจร ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559

ณ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 6 จ.จันทบุรี โดยมีคณะกรรมการพร้อมฝ่าย

จัดการ เดินทางไปให้ความรู้ ความเข้าใจในด้านสหกรณ์ ถือได้ว่าเป็นการให้บริการ

ขนาดเล็กนอกสถานที่ ทำให้ทั้งคณะกรรมการและฝ่ายจัดการได้แลกเปลี่ยนความคิด

เห็น ร่วมทั้งตอบปัญหาต่างๆให้กับสมาชิกได้มีความเข้าใจในสหกรณ์ฯ มากยิ่งขึ้น

           และ สอ.กวก. ขอขอบคุณ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 6

 จ.จันทบุรี ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดประชุม และ ขอขอบคุณผู้แทนสมาชิกที่เป็นผู้

ช่วยในการประสานงานระหว่างสหกรณ์กับสมาชิกได้เป็นอย่างดี รวมถึงขอขอบคุณ

สมาชิกในพื้นที่ สวพ.6 ที่ให้การต้อนรับแก่ สอ.กวก. เป็นอย่างดียิ่ง

ภาพบรรยากาศในงาน

 

 

print
rating
  Comments

ภาพกิจกรรม
อ่านข่าวทั้งหมด