รายละเอียด
โครงการสหกรณ์สัญจร ครั้งที่ 7-59 ณ สวพ.1 จ.แพร่
Created by doacoop on 9/16/2016 3:24:50 PM


โครงการสหกรณ์สัญจร ครั้งที่ 7/2559 

วันที่ 26 สิงหาคม 2559

ณ ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ จ.แพร่

*****

                 สอ.กวก. จัดโครงการสหกรณ์สัญจร ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559

ณ ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ จ.แพร่ โดยมีคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ เดินทางไปให้ความรู้

เกี่ยวกับสหกรณ์ และ ตอบข้อซักถามของผู้แทนสมาชิก โดยได้รับความสนใจเป็ฯอย่างมาก

                  และ สอ.กวก. ขอขอบคุณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแพร่ จ.แพร่ ที่เอื้อเฟื้อ

สถานที่ในการจัดประชุม และ ขอขอบคุณสมาชิกในพื้นที่ สวพ.1 ที่ให้การต้อนรับแก่

สอ.กวก. เป็นอย่างดียิ่ง

ภาพบรรยากาศในงาน

 

 

print
rating
  Comments

ภาพกิจกรรม
อ่านข่าวทั้งหมด