รายละเอียด
โครงการสหกรณ์สัญจร ครั้งที่ 6/2559 ณ สวพ.2 จ.พิจิตร
Created by doacoop on 9/16/2016 12:19:35 PM


โครงการสหกรณ์สัญจร ครั้งที่ 6/2559 

วันที่ 25 สิงหาคม 2559

ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร จ.พิจิตร

*****

                 สอ.กวก. จัดโครงการสหกรณ์สัญจร ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559

ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร จ.พิจิตร โดยมีคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

พร้อมฝ่ายจัดการ เดินทางไปให้ความรู้ ความเข้าใจในด้านสหกรณ์ ร่วมถึงแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นกับสมาชิก

                  และ สอ.กวก. ขอขอบคุณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร ที่

เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดประชุม และ ขอขอบคุณสมาชิกในพื้นที่ สวพ.2 ที่ให้การต้อนรับ

แก่ สอ.กวก. เป็นอย่างดียิ่ง

ภาพบรรยากาศในงาน

 

 

print
rating
  Comments

ภาพกิจกรรม
อ่านข่าวทั้งหมด