รายละเอียด
โครงการสหกรณ์สัญจร ครั้งที่ 5/2559 ณ สวพ.5 ชัยนาท
Created by doacoop on 7/29/2016 3:50:33 PM


โครงการสหกรณ์สัญจร ครั้งที่ 5/2559

วันที่ 28 กรกฎาคม 2559

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 5 ชัยนาท จ.ชัยนาท

********

            สอ.กวก. จัดโครงการสหกรณ์พบสมาชิก ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ณ

 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 5 ชัยนาท จ.ชัยนาท โดยมีคณะกรรมการศึกษาฯ และฝ่าย

จัดการ เดินทางไปให้ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ และ ตอบข้อซักถามของผู้แทนสมาชิกและสมาชิก โดย

ได้รับความสนใจเป็นอย่างดี

            และ สอ.กวก. ขอขอบคุณ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ที่เอื้อเฟื้อ

สถานในการจัดงาน และ ขอบขอบคุณสมาชิกในพื้นที่ สวพ.5 ที่ให้การต้อนรับแก่ สอ.กวก. เป็นอย่างดี


ภาพบรรยากาศในงาน

 

 

print
rating
  Comments

ภาพกิจกรรม
อ่านข่าวทั้งหมด