รายละเอียด
โครงการสหกรณ์สัญจร ครั้งที่ 4/2559 ณ สวพ.4 ศม.นครราชสีมา จ. นครราชสีมา
Created by doacoop on 6/20/2016 4:10:23 PM


โครงการสหกรณ์สัญจร ครั้งที่ 4/2559

วันที่ 17 มิถุนายน 2559

ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา จ.นครราชสีมา

********

            สอ.กวก. จัดโครงการสหกรณ์พบสมาชิก ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 ณ

 ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา จ.นครราชสีมา โดยมีคณะกรรมการศึกษาฯ และ

ฝ่ายจัดการ เดินทางไปให้ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ และ ตอบข้อซักถามของผู้แทนสมาชิก โดยได้

รับความสนใจเป็นอย่างดี

            และ สอ.กวก. ขอขอบคุณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา ที่เอื้อเฟื้อ

สถานในการจัดงาน และ ขอบขอบคุณสมาชิกในพื้นที่ สวพ.4 ที่ให้การต้อนรับแก่ สอ.กวก. 

เป็นอย่างดี

 

                                                            ภาพบรรยากาศในงาน

print
rating
  Comments

ภาพกิจกรรม
อ่านข่าวทั้งหมด