รายละเอียด
โครงการสหกรณ์พบสมาชิก ครั้งที่ 2/2559 ณ กรมหม่อนไหม
Created by doacoop on 5/30/2016 11:17:53 AM


 

โครงการสหกรณ์พบสมาชิก ครั้งที่ 2/2559

วันที่ 17 พฤษภาคม 2559

ณ ห้องประชุม ชั้น 1 กรมหม่อนไหม

********

             โครงการสหกรณ์พบสมาชิก ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 สอ.กวก. ได้ไป

พบสมาชิกในโครงการพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ (Monmai Startup) และได้รับความสนใจเป็น

อย่างมาก


ภาพบรรยากาศแห่งความประทับใจ

 

 

               ขอขอบคุณผู้ช่วยเหลือในการประสานงาน และ ข้าราชบรรจุใหม่ที่น่ารักทุกท่าน

print
rating
  Comments

ภาพกิจกรรม
อ่านข่าวทั้งหมด