รายละเอียด
สหกรณ์พบสมาชิก ชกกน. และ สมาชิก สวพ.1 ณ ห้องประชุม สวพ.1 จ.เชียงใหม่
Created by doacoop on 4/25/2016 1:34:53 PM


 

สหกรณ์พบสมาชิก

ชมรมข้าราชการบำนาญกรมวิชาการเกษตร ภาคเหนือตอนบน

และ

สมาชิกข้าราชการ สวพ.1

วันที่ 22 เมษายน 2559

ณ ห้องประชุม สวพ.1 จังหวัดเชียงใหม่

*********************


                โครงการสหกรณ์พบสมาชิกที่ สอ.กวก. ได้จัดขึ้นในปีที่ผ่านมา

ได้รับการตอบรับจากสมาชิกเป็นอย่างดี ดังนั้นเพื่อเป็นการสานต่อการให้

ความรู้ ความเข้าใจ ด้านต่างๆ แก่สมาชิ ในปี 2559 สอ.กวก. จึงได้จัดโครง

การสหกรณ์พบสมาชิกขึ้นอีกครั้ง

                 สำหรับโครงการสหกรณ์พบสมาชิก ปี 2559 เจ้าหน้าที่ สอ.กวก. ได้

ออกไปให้ความรู้ ความเข้าใจ และ เผยแพร่ข่าวสาร เกี่ยวกับ เงินฝาก เงินกู้ 

และสวัสดิการต่างๆ ให้แก่ ชมรมข้าราชการบำนาญกรมวิชาการเกษตร ภาค

เหนือตอนบน และสมาชิกข้าราชการ สวพ.1 จ.เชียงใหม่  ซึ่งรายละเอียดของ

การปฏิบัติงานโดยสังเขป ดังนี้

                 วันที่ 22 เมษายน ช่วงเช้าเป็นการประชุมกลุ่มสมาชิกมรมข้าราช

การบำนาญกรมวิชาการเกษตร ภาคเหนือตอนบน เจ้าหน้าที่ สอ.กวก. ได้

บรรยายเกี่ยวกับงานด้านต่างๆ ของสหกรณ์ และตอบข้อซักถามประเด็นต่างๆ

ของสมาชิก พร้อมด้วยงานน้อมใจ๋หมู่เฮา ร่วมสระเกล้าดำหัว เจ้าหน้าที 

สอ.กวก. จึงได้มีโอกาสเข้าร่วมในงานและร่วมรดน้ำดำหัวผู้เกษียณด้วย

                 ช่วงบ่าย เจ้าหน้าที่ สอ.กวก. ได้บรรยายให้ความรู้ และความเข้าใจ 

เกี่ยวกับประโยชน์ที่จะได้รับจากการเป็นสมาชิก สอ.กวก. ให้แก่ สมาชิก

ข้าราชการ สวพ.1 อีกด้วย

                  สุดท้ายนี้ สอ.กวก. ขอขอบคุณสมาชิกมรมข้าราชการบำนาญ

กรมวิชาการเกษตร ภาคเหนือตอนบน และ สมาชิกข้าราชการ สวพ.1 

จ.เชียงใหม่ ที่ให้ความสนใจ การต้อนรับ และการให้ความร่วมมือด้านต่างๆ

เป็นอย่างดี รวมถึงขอขอบคุณสวพ.1 จ.เชียงใหม่ ที่เอื้อเฟื้อสถานที่จัดการ

ประชุมในครั้งนี้


ภาพบรรยากาศแห่งความประทับใจ

 

print
rating
  Comments

ภาพกิจกรรม
อ่านข่าวทั้งหมด