รายละเอียด
สืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำ ดำหัว เพื่อขอพรปีใหม่อธิบดีกรมวิชาเกษตร และ รองอธิบดีทั้ง 3 ท่าน
Created by doacoop on 4/20/2016 11:36:29 AM" สืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำ ดำหัว เพื่อขอพรในวันปีใหม่ไทย "


              เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559 คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 41 (สอ.กวก.) สืบสาน

      ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำ ดำหัว เพื่อขอพรในวันปีใหม่ไทย จากนายสมชาย ชาญณรงค์กุล

      อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ทั้ง 3 ท่าน เนื่องในวันสงกรานต์

      ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 


ภาพบรรยากาศแห่งความประทับใจ

 

 

   

print
rating
  Comments

ภาพกิจกรรม
อ่านข่าวทั้งหมด