รายละเอียด
สอ.กวก. ศึกษาดูงานระบบสารสนเทศ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ ธกส.
Created by doacoop on 4/4/2016 3:31:42 PM


 

            สอ.กวก. ศึกษาดูงานระบบสารสนเทศ

ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำกัด

วันที่ 28 มีนาคม 2559 

 

          เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559  สอ.กวก. ได้เดินทางไปศึกษาดูงานด้านระบบ

สารสนเทศ ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์าการเกษตร จำกัด ซึ่ง

เป็นสหกรณ์ที่มีการพัฒนาคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการบริหารงานด้านระบสารสนเทศ

โดยคณะศึกษาดูงานประกอบด้วย คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ที่ได้เดินทางไป

ศึกษาดูงานในครั้ง

 

ภาพบรรยากาศแห่งความประทับใจ

 

 

   

print
rating
  Comments

ภาพกิจกรรม
อ่านข่าวทั้งหมด