รายละเอียด
โครงการสหกรณ์พบสมาชิก ครั้งที่ 4/2558 ณ โรงแรมระยองรีสอร์ท จังหวัดระยอง และ โครงการสหกรณ์พบสมาชิก ครั้งที่ 5/2558 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา
Created by doacoop on 9/16/2015 9:51:23 AM


โครงการสหกรณ์พบสมาชิก ประจำปี 2558      

 

             สำหรับเดือนกันยายน สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำกัด ได้มีโครงการสหกรณ์พบสมาชิก ครั้งที่ 4/2558 ณ โรงแรมระยองรีสอร์ท จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 และ โครงการสหกรณ์พบสมาชิก ครั้งที่ 5/2558 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 3 - 4 กันยายน 2558 โดยคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยฝ่ายจัดการที่ได้เดินทางไปพบสมาชิก เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในสหกรณ์ฯ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน

         

                

ภาพบรรยากาศแห่งความประทับใจ

 

 

 

     ขอขอบพระคุณ ผู้อำนวยการ สวพ. 5 และ สวพ. 6  ที่เอื้อเฟื้อสถานที่สำหรับโครงการสหกรณ์พบสมาชิก ครั้งที่ 4/2558 และขอขอบคุณผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา ที่เอื้อเฟื้อสถานที่สำหรับโครงการสหกรณ์พบสมาชิก ครั้งที่ 5/2558  และให้ความอนุเคราะห์เป็นอย่างดี

      

 

 

print
rating
  Comments

ภาพกิจกรรม
อ่านข่าวทั้งหมด