รายละเอียด
โครงการสหกรณ์สัญจร ครั้งที่ 4/2558 ณ ศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรี
Created by doacoop on 9/15/2015 10:18:39 AM


ตะลุยถิ่น ... ดินแดนข้าว

         

                ภาคกลางของประเทศไทย เป็นที่ราบลุ่มขนาดใหญ่ เป็นแหล่งเพาะปลูกที่สำคัญของประเทศไทย ซึ่งก็รวมไปถึงจังหวัดสุพรรณบุรี ที่เป็นที่ตั้งของศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรี (สถานีทดลองข้าวสุพรรณบุรี) มีพื้นที่รับผิดชอบ 3 จังหวัด คือ จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดอ่างทอง จังหวัดกาญจนบุรี นอกจากนี้ยังมีอีกหลายจังหวัดในเขต สวพ.5 ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดปทุมธานี จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดนครสวรรค์ ดังนั้น สำหรับเดือนสิงหาคมจึงมีโครงการสหกรณ์สัญจร ครั้งที่ 4/2558 วันที่ 20 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรี โดยคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยฝ่ายจัดการได้ไปตะลุยถิ่น ... ดินแดนข้าว เพื่อรับทราบและแลกเปลี่ยนความคิดรวมทั้งข้อเสนอแนะจากสมาชิกในเขต สวพ.5 และนอกจากนี้ยังมีการให้บริการนอกสถานที่ให้แก่สมาชิกอีกด้วย

 

ภาพบรรยากาศแห่งความประทับใจ

 

 

 

     ขอขอบพระคุณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรี ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ และให้ความอนุเคราะห์เป็นอย่างดี

      

 

 

print
rating
  Comments

ภาพกิจกรรม
อ่านข่าวทั้งหมด