วิสัยทัศน์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร

แผนกลยุทธิ์ สอ.กวก. 3 ปี (2562-2564)

วิสัยทัศน์  เป็นสหกรณ์ที่มั่นคง แบ่งปันทันสมัย ประทับใจสมาชิกและสังคม 

ค่านิยมร่วม  ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ

พันธกิจ

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการออมให้เหมาะสม

2. พัฒนาธุรกิจสินเชื่อและการลงทุนเพื่อความมั่งคงและความมีเสถียรภาพของสหกรณ์

3. พัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

4. จัดสวัสดิการเพื่อให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดี

5. ส่งเสริมและสนับสนุนขบวนการสหกรณ์ และกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

พันธกิจที่ 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการออมให้เหมาะสม

วัตถุประสงค์ 1.1 ส่งเสริมการออมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก      

                         กลยุทธ์ 1.1.1 กำหนดดอกเบี้ยเงินฝากให้สูงกว่าธนาคาร

                                               วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธิ์ (1) ให้สมาชิกนำเงินมา

                                                                                           ฝากเพิ่มขึ้น

                                      1.1.2 เปิดบัญชีเงินฝากดอกเบี้ยสูงเพื่อจูงใจสมาชิก  

                                               เก็บออมไว้ใช้เมื่อเกษียณ

                                               วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธิ์ (1) ให้สมาชิกมีเงินฝาก

                                                                                            ระยะยาวเพิ่มขึ้น

                                       1.1.3 ให้สมาชิกมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับสหกรณ์

                                                 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธิ์ (1) ให้สมาชิกมีจำนวน

                                                                                              บัญชีเงินฝากเพิ่ม

                                                                                              ขึ้น

พันธกิจที่ 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการออมให้เหมาะสม

วัตถุประสงค์ 1.1 ส่งเสริมการออมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก      

                         กลยุทธ์ 1.1.1 กำหนดดอกเบี้ยเงินฝากให้สูงกว่าธนาคาร

                                               วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธิ์ (1) ให้สมาชิกนำเงินมา

                                                                                           ฝากเพิ่มขึ้น

                                      1.1.2 เปิดบัญชีเงินฝากดอกเบี้ยสูงเพื่อจูงใจสมาชิก  

                                               เก็บออมไว้ใช้เมื่อเกษียณ

                                               วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธิ์ (1) ให้สมาชิกมีเงินฝาก

                                                                                            ระยะยาวเพิ่มขึ้น

                                       1.1.3 ให้สมาชิกมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับสหกรณ์

                                                 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธิ์ (1) ให้สมาชิกมีจำนวน

                                                                                              บัญชีเงินฝากเพิ่ม

                                                                                              ขึ้น


พันธกิจที่ 2. พัฒนาธุรกิจสินเชื่อและการลงทุนเพื่อความมั่นคงและความมี

                      เสถียรภาพของสหกรณ์

วัตถุประสงค์ 2.1 สร้างความเข้มแข็งมั่นคงทางด้านสิ้นเชื่อ      

                         กลยุทธ์ 2.1.1 พัฒนาความสามารถในการบริหารสนเชื่อด้วย

                                               ระบบที่ทันสมัย

                                               วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธิ์ (1) สมาชิกได้รับบริการ

                                                                                           สินเชื่อด้วยความถูก

                                                                                           ต้องรวดเร็ว

                                      2.1.2 ให้ความรู้ด้านการบริหารเงินส่วนบุุคลแก่สมาชิก  

                                                วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธิ์ (1) ลดจำนวนสมาชิกที่

                                                                                            กู้วนซ้ำ

                                      2.1.3 พัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อตามความจำเป็น

                                               วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธิ์ (1) มีผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่

                                                                                           ตรงความต้องการ

                                                                                           ของสมาชิก