ระเบียบสหกรณ์

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำกัด

ระเบียบเกี่ยวกับหุ้น

ระเบียบฯ ว่าด้วยการถือหุ้นรายเดือน พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562


ระเบียบเกี่ยวกับการรับฝากเงิน

ระเบียบฯว่าด้วยการรับฝากเงิน พ.ศ. 2560                                                        

ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ. 2560                                        

ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้บริการระบบสหกรณ์เอทีเอ็ม พ.ศ. 2557    

                           

ระเบียบเกี่ยวกับการให้เงินกู้

ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ. 2561                                          

ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญ พ.ศ. 2562                       

ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้พิเศษ พ.ศ. 2561                                                      

ระเบียบฯว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน พ.ศ. 2560       

                                           

ระเบียบเกี่ยวกับสวัสดิการสมาชิก

     ระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการเพื่อการสงเคราะห์สมาชิกประสบภัย พ.ศ.2561

     ระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการเพื่อการสงเคราะห์สมาชิกผู้ทุพพลภาพ พ.ศ. 2561

     ระเบียบฯว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการเพื่อการเข้ารับรักษาพยาบาล พ.ศ. 2562

ระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษาของบุตรสมาชิก พ.ศ. 2561

ระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิกหรือสมาชิกสมทบถึงแก่กรรม พ.ศ. 2562                  

ระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกถึงแก่กรรม พ.ศ. 2562

ระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการเพื่อการสงเคราะห์สมาชิกผู้สูงวัย พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562


 

ระเบียบเกี่ยวกับสาธารณประโยชน์

            ระเบียบฯว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2557

 

ระเบียบเกี่ยวกับการศึกษาทางสหกรณ์

ระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อการศึกษาทางสหกรณ์ พ.ศ. 2557                                              

ระเบียบเกี่ยวกับการโอนและการรับโอนสมาชิก

ระเบียบฯ ว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ. 2553             

                             

ระเบียบเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ

          ระเบียบฯ ว่าด้วยการสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการ พ.ศ.2562

          ระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2562 

ระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ.2561                                   

ระเบียบเกี่ยวกับกลุ่มสมาชิกและผู้แทนสมาชิก

 ระเบียบฯ ว่าด้วยกลุ่มสมาชิก การเลือกตั้งและการดำรงตำแหน่งผู้แทนสมาชิก พ.ศ.2562                                                                      

ระเบียบเกี่ยวกับที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ระเบียบฯ ว่าด้วยที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์พ.ศ.2553       

                                        

ระเบียบเกี่ยวกับการบริหารจัดการ

ระเบียบฯ ว่าด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ. 2561                                                   

ระเบียบฯ ว่าด้วยค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักในการเดินทางสำหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่

พ.ศ. 2561

ระเบียบฯว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2561

ระเบียบฯ ว่าด้วยการเก็บรักษาการยืม และการทำลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ. 2560           

           ระเบียบฯ ว่าด้วยเงินยืมทดรองจ่าย พ.ศ.2559

        ระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการสมาชิกและเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2560

           ระเบียยฯ ว่าด้วยการจัดซื้อและจัดจ้างของสหกรณ์ พ.ศ.2561