ฝ่ายจัดการ

ผู้จัดการ


     ชื่อ : นางสาวกัลยาณี เสมา
     ตำแหน่ง : ผู้จัดการ 
     เบอร์โทรศัพท์ : 02-9405718 , 02-9405088-9 ต่อ 230

ผู้ช่วยผู้จัดการ

 


     ชื่อ : นางสาวพัณณ์ชิตา  เอกสิทธิ์วรากร
     ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้จัดการ
     เบอร์โทรศัพท์ : 02-9405088-212 / 094-9301008


ฝ่ายอำนวยการ

 


     ชื่อ : นางสุกัญญา  จันทน์สุคนธ์
     ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
     เบอร์โทรศัพท์ : 02-940-5088-9 ต่อ 232 , 080-4390844


     ชื่อ : นางสาวพรทิพย์  ไหมพรหม
     ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่อำนวยการ
     เบอร์โทรศัพท์ : 02-940-5088-9 ต่อ 233 , 080-4390844


     ชื่อ : นายรังสรรค์ ภาคภมิ
     ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่อำนวยการ
     เบอร์โทรศัพท์ : 02-940-5088-9 ต่อ 205 , 080-4390844


     ชื่อ : นางสาวสุชญา  สมุทคีรี
     ตำแหน่ง : พนักงานพิมพ์ดีด
     เบอร์โทรศัพท์ : 080-4390844


     ชื่อ : นายนพดล สุขลาภ
     ตำแหน่ง : พนักงานขับรถ
     เบอร์โทรศัพท์ : -

 


ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์


     ชื่อ : นางกุลรดา เอกธนาพัชรกุล
     ตำแหน่ง : รักษาการหัวหน้าฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์
     เบอร์โทรศัพท์ : 02-940-5088-9 ต่อ 203 , 084-9223897


     ชื่อ : นายธวัชชัย  ชื่นจิตต์
     ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สมาชิกสัมพันธ์
     เบอร์โทรศัพท์ : 02-940-5088-9 ต่อ 200 , 084-9223897


     ชื่อ : นาวสาวกัญญาณัฐ หันพันตู
     ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สมาชิกสัมพันธ์
     เบอร์โทรศัพท์ : 02-940-5088-9 ต่อ 206 , 084-9223897


     ชื่อ : นายเมธัช มาเวช
     ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สมาชิกสัมพันธ์
     เบอร์โทรศัพท์ : 02-940-5088-9 ต่อ 207 , 087-5574506

ฝ่ายสินเชื่อ


     ชื่อ : นางวรินทร์ยา สายแสงจันทร์
     ตำแหน่ง : รักษาการหัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ
     เบอร์โทรศัพท์ : 02-940-5088-9 ต่อ 225 , 087-5574506


     ชื่อ : นางมาลัย  ใจเจริญ
     ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
     เบอร์โทรศัพท์ : 02-940-5088-9 ต่อ 221 , 087-5574506


     ชื่อ : นางชิสา สุดลาภา
     ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
     เบอร์โทรศัพท์ : 02-940-5088-9 ต่อ 222 , 087-5574506


     ชื่อ : นางสาวนุชรี  เอียดทอง
     ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
     เบอร์โทรศัพท์ : 02-940-5088-9 ต่อ -  , 087-5574506


     ชื่อ : นางนิตยา แสงทอง
     ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
     เบอร์โทรศัพท์ : 02-940-5088-9 ต่อ 220 , 087-5574506


     ชื่อ : นางศรีลักษณ์ กิติโรจน์รุจิ
     ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
     เบอร์โทรศัพท์ : 02-940-5088-9 ต่อ 228 , 087-5574506


     ชื่อ : 
     ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
     เบอร์โทรศัพท์ : 02-940-5088-9 ต่อ - 094-9301008

ฝ่ายการเงิน

 


     ชื่อ : นางภิรมณ์พร จันทรคนธ์
     ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายการเงิน
     เบอร์โทรศัพท์ : 02-940-5088-9 ต่อ 212 , 094-9301008

 


     ชื่อ : นางสาวพัณณ์ชิตา  เอกสิทธิ์วรากร
     ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงิน
     เบอร์โทรศัพท์ : 02-940-5088-9 ต่อ 212 , 094-9301008


     ชื่อ : นางภรณ์พัทธิ์ วรภัทรเชาวโรจน์
     ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงิน
     เบอร์โทรศัพท์ : 02-940-5088-9 ต่อ 212 , 094-9301008


     ชื่อ : นางสาวจิรวดี  แจ่มใส
     ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงิน
     เบอร์โทรศัพท์ : 02-940-5088-9 ต่อ 235 , 094-9301008
     ชื่อ : นางสาวภคมน ไชยมหา
     ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงิน
     เบอร์โทรศัพท์ : 02-940-5088-9 ต่อ 234 , 094-9301008

ฝ่ายบัญชี

 


     ชื่อ : นางยุวดี บุญใหญ่
     ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบัญชี
     เบอร์โทรศัพท์ : 02-940-5088-9 ต่อ 304

 


     ชื่อ : นางสาวชุรีพร แก้ววิชิต
     ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บัญชี
     เบอร์โทรศัพท์ : 02-940-5088-9 ต่อ 303


     ชื่อ : นางสาวณัฐยากร มลิรัตน์
     ตำแหน่ง : พนักงานบัญชี
     เบอร์โทรศัพท์ : 02-940-5088-9 ต่อ 303


ฝ่ายสารสนเทศ

 


     ชื่อ : นายทวีทรัพย์ นาจำปา
     ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ
     เบอร์โทรศัพท์ : 02-940-5088-9 ต่อ 245


     ชื่อ : นายดรินทร์ จำเนียรพล
     ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
     เบอร์โทรศัพท์ : 02-940-5088-9 ต่อ 245เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

 


     ชื่อ : นายสุดใจ ศรีกระแจะ
     ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
     เบอร์โทรศัพท์ : -


     ชื่อ : นายสมบัติ พุ่มเมฆ
     ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
     เบอร์โทรศัพท์ : -


แม่บ้าน

 


     ชื่อ : นางบุญช่วย ปิ่มเปี่ยม
     ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด
     เบอร์โทรศัพท์ : -