ฐานะการเงิน/ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานประจำเดือนมกราคม 2562

รายการย่อแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน ณ 31 มกราคม 2562

ผลการดำเนินงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

ผลการดำเนินงานประจำเดือนมีนาคม 2562

ผลการดำเนินงานประจำเดือนเมษายน 2562

รายการย่อแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน ณ 30 เมษายน 2562

ผลการดำเนินงานประจำเดือนพฤษภาคม 2562

ายการย่อแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน ณ 31 พฤษภาคม 2562

ผลการดำเนินงานประจำเดือนมิถุนายน 2562

ผลการดำเนินงานประจำเดือนกรกฎาคม 2562

รายการย่อแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน ณ 31 กรกฎาคม 2562

ผลการดำเนินงานประจำเดือนสิงหาคม 2562

รายการย่อแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน ณ 31 สิงหาคม 2562

ผลการดำเนินงานประจำเดือนกันยายน 2562

รายการย่อแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน ณ 30 กันยายน 2562

ผลการดำเนินงานประจำเดือนตุลาคม 2562

ผลการดำเนินงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2562