ฐานะการเงิน/ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานประจำเดือนสิงหาคม 2560

รายการย่อแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

ผลการดำเนินงานประจำเดือนกันยายน 2560

ผลการดำเนินงานประจำเดือนตุลาคม 2560

ผลการดำเนินงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

ผลการดำเนินงานประจำเดือนธันวาคม 2560

ผลการดำเนินงานประจำเดือนมกราคม 2561

ผลการดำเนินงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

ผลการดำเนินงานประจำเดือนมีนาคม 2561

ผลการดำเนินงานประจำเดือนเมษายน 2561

รายการย่อแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

ผลการดำเนินงานประจำเดือนพฤษภาคม 2561

ผลการดำเนินงานประจำเดือนมิถุนายน 2561

รายการย่อแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

ผลการดำเนินงานประจำเดือนกรกฎาคม 2561

รายการย่อแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

ผลการดำเนินงานประจำเดือนสิงหาคม 2561

รายการย่อแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

ผลการดำเนินงานประจำเดือนกันยายน 2561

ผลการดำเนินการประจำเดือนตุลาคม 2561