ฐานะการเงิน/ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานประจำเดือนสิงหาคม 2560

รายการย่อแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

ผลการดำเนินงานประจำเดือนกันยายน 2560

ผลการดำเนินงานประจำเดือนตุลาคม 2560

ผลการดำเนินงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

ผลการดำเนินงานประจำเดือนธันวาคม 2560

ผลการดำเนินงานประจำเดือนมกราคม 2561

ผลการดำเนินงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

ผลการดำเนินงานประจำเดือนมีนาคม 2561

ผลการดำเนินงานประจำเดือนเมษายน 2561

รายการย่อแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

ผลการดำเนินงานประจำเดือนพฤษภาคม 2561

ผลการดำเนินงานประจำเดือนมิถุนายน 2561

รายการย่อแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

ผลการดำเนินงานประจำเดือนกรกฎาคม 2561

รายการย่อแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

ผลการดำเนินงานประจำเดือนสิงหาคม 2561

รายการย่อแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

ผลการดำเนินงานประจำเดือนกันยายน 2561

ผลการดำเนินงานประจำเดือนตุลาคม 2561

ผลการดำเนินงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

รายการย่อแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน ณ 30 พฤศจิกายน 2561

ผลการดำเนินงานประจำเดือนธันวาคม 2561

รายการย่อแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน ณ 31 ธันวาคม 2561

ผลการดำเนินงานประจำเดือนมกราคม 2562

รายการย่อแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน ณ 31 มกราคม 2562

ผลการดำเนินงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

ผลการดำเนินงานประจำเดือนมีนาคม 2562

ผลการดำเนินงานประจำเดือนเมษายน 2562

รายการย่อแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน ณ 30 เมษายน 2562

ผลการดำเนินงานประจำเดือนพฤษภาคม 2562

ายการย่อแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน ณ 31 พฤษภาคม 2562

ผลการดำเนินงานประจำเดือนมิถุนายน 2562

ผลการดำเนินงานประจำเดือนกรกฎาคม 2562