คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 43ชื่อ: 


นายสุวิทย์  ชัยเกียรติยศ
        ตำแหน่ง: 
ประธานกรรมการดำเนินการ
ชื่อ: 


นายดิเรก  ตนพยอม
ตำแหน่ง:  รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 1

 


ชื่อ: 


นายโอภาส  จันทสุข
ตำแหน่ง:  รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 2

 


ชื่อ: 


นายไพโรจน์  สุวรรณจินดา
ตำแหน่ง:  รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 3
ชื่อ: 


ว่าที่ร้อยตรีจตุรภัทร  รัตนวิสาลนนท์
ตำแหน่ง:  กรรมการดำเนินการและเลขานุการ
 


ชื่อ: 


นายวิศรุต  สันม่าแอ
ตำแหน่ง:  กรรมการดำเนินการและเหรัญญิก
 


ชื่อ: 


นายสุจิตร  ใจจิตร
ตำแหน่ง:  กรรมการดำเนินการชื่อ: 


นายอุดม  รัตนารักษ์
ตำแหน่ง:  กรรมการดำเนินการ
 


ชื่อ: 


นายบัวแก้ว  บุญวิลัย
ตำแหน่ง:  กรรมการดำเนินการ
 


ชื่อ: 


นายวินัย  ชื่นจิตต์
ตำแหน่ง:  กรรมการดำเนินการชื่อ: 


นายอุดร  เจริญแสง
ตำแหน่ง:  กรรมการดำเนินการ
 


ชื่อ: 


นายพุฒิธร  สาริกา
ตำแหน่ง:  กรรมการดำเนินการ
 


ชื่อ: 


นายสมหวัง  ประเสริฐโส
ตำแหน่ง:  กรรมการดำเนินการ
 


ชื่อ: 


นางสาวธารทิพย์  นิติชาติ
ตำแหน่ง:  กรรมการดำเนินการ
 


ชื่อ: 


นายกอบเกียรติ์  บันสิทธิ์
ตำแหน่ง:  กรรมการดำเนินการ

คณะกรรมการอำนวยการ

     1. นายสุวิทย์                    ชัยเกียรติยศ         ประธานกรรมการ

     2. นายดิเรก                       ตนพยอม              กรรมการ

     3. นายโอภาส                    จันทสุข                 กรรมการ

     4. นายไพโรจน์                  สุวรรณจินดา        กรรมการ

     5. นายวินัย                          ชื่นจิตต์                 กรรมการ

     6. นายวิศรุต                        สันม่าแอ              กรรมการ

     7. ว่าที่ร้อยตรีจตุรภัทร       รัตนวิสาลนนท์     กรรมการและเลขานุการ


คณะกรรมการเงินกู้

      1. นายโอภาส                   จันทสุข                 ประธานกรรมการ

      2. นายสุจิตร                      ใจจิตร                  กรรมการ

      3. นายอุดม                       รัตนารักษ์             กรรมการ

      4. นายบัวแก้ว                   บุญวิลัย                กรรมการ

       5. นายพุฒิธร                   สาริกา                   กรรมการ

       6. นางสาวธารทิพย์          นิติชาติ                 กรรมการ

       7. นายอุดร                       เจริญแสง             กรรมการและเลขานุการ


คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

       1. นายดิเรก                    ตนพยอม               ประธานกรรมการ

       2. นายสุจิตร                   ใจจิตร                    กรรมการ

       3. นายบัวแก้ว                 บุญวิลัย                  กรรมการ

       4. นายอุดม                     รัตนารักษ์               กรรมการ

       5. นายสมหวัง                 ประเสริฐโส            กรรมการ

       6. นางสาวธารทิพย์        นิติชาติ                    กรรมการ

       7. นายกอบเกียรติ์          บันสิทธิ์                   กรรมการและเลขานุการ


 คณะกรรมการบริหารเงินและการลงทุน

     1. นายไพโรจน์                   สุวรรณจินดา        ประธานกรรมการ

     2. นายกอบเกียรติ์              บันสิทธิ์                 กรรมการ

      3. ว่าที่ร้อยตรีจตุรภัทร      รัตนวิสาลนนท์      กรรมการ

      4. นายวิศรุต                       สันม่าแอ                กรรมการ

      5. นายสมหวัง                    ประเสริฐโส            กรรมการ

      6. นายพุฒิธร                      สาริกา                   กรรมการ

      7. นายวินัย                         ชื่นจิตต์                  กรรมการและเลขานุการ