Mode
  |  
You are here : หนัาแรก
ลิงค์สหกรณ์

ลิงค์เว็บไซต์

ธนาคารแห่งประเทศไทยกรมที่ดินกรมวิชาการเกษตร คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์กรมส่งเสริมสหกรณ์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ราคาน้ำมันและทองคำ
ราคาน้ำมัน
อัตราแลกเปลี่ยน
อัตราดอกเบี้ยธนาคาร
   
   
   
User Online
Membership Membership:
Latest New User Latest: สิริ สุริยะเลิศ
Past 24 Hours Past 24 Hours: 0
Prev. 24 Hours Prev. 24 Hours: 0
User Count Overall: 15465

People Online People Online:
Visitors Visitors: 0
Members Members: 0
Total Total: 0

Online Now Online Now:
วิสัยทัศน์  เป็นสถาบันการเงินที่มั่นคง ส่งเสริมการออม พร้อมใจบริการ สวัสดิการทั่วถึง ค่านิยมร่วม    ซื่อสัตย์ เป็นธรรม โปร่งใส บริการประทับใจ   
ประชาสัมพันธ์

 ประกาศเรื่อง การมอบหมายงานในหน้าที่ผู้จัดการ ...คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด

 ประกาศเรื่อง การลงนามเป็นพยานในสัญญากู้เงินทุกประเภท ของ สอ.กวก. ...คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด

 ประกาศเรื่อง ขอยกเลิกการจัดทำเสื้อยืดโปโลที่ระลึกครบรอบ 40ปี สอ.กวก. ...คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด

 สอ.กวก. จะปิดทำการในวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 เนื่องจากเป็นวันแรงงานแห่งชาติ

 แบบฟอร์มสัญญากู้เงิน และค้ำประกันฉบับปรับปรุงใหม่ เริ่มมีผลบังคับใช้ 11 มีนาคม 2558

       ฉฉ.01  คำขอกู้และสัญญากู้เงินฉุกเฉิน  คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด

          ส.01    คำขอกู้และสัญญากู้เงินสามัญ   คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด

        ส.02    คำขอกู้และสัญญากู้เงินสามัญ ไม่เกินร้อยละ90ของทุนเรือนหุ้น  คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด

        ส.03    คำขอกู้และสัญญากู้เงินสามัญ เพื่อการศึกษา   คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด

        ส.04    คำขอกู้และสัญญากู้เงินสามัญ โครงการรางวัลชีวิต     คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด

        ค.01    สัญญาค้ำประกันกู้เงินสามัญ   คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด

        ร.01    หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชา/หัวหน้าส่วนราชการ   คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด

 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการ รัฐวิสาหกิจไทย(สสอ.รรท.) รับสมัครสมาชิก รอบที่3/2558 ระหว่างวันที่ 2-31 มีนาคม 2558 *รับสมัครสมาชิกที่มีอายุไม่เกิน 59 ปี (เกิดในปี 2499) สมาชิกท่านใดสนใจกรุณาติดต่อ ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์


 สมาชิกที่ปัจจุบันใช้สิทธิการงดหุ้นรายเดือนไว้ ต่อมาภายหลังมีความประสงค์ขอกู้เงิน(ทุกประเภท) จะต้องกลับมาชำระหุ้นรายเดือนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในระเบียบ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ สอ.กวก.

 ขอเชิญสมาชิกท่านที่สนใจ สมัครใช้บัตรATM ของสหกรณ์ฯ ในการถอนเงินผ่านตู้ATMของธ.กรุงไทย,ธ.ออมสิน,ธ.อิสลาม,ตู้ATMของชอท. ...คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด

 ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์เงินกู้พิเศษโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (Green Home) ...คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด

 ใบคำขอเอาประกันภัยการประกันภัยผู้ค้ำประกัน(สมาชิกสมทบ) ...คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด

  สมาชิกสามารถดาวน์โหลดใบคำร้องขอรับเงินสวัสดิการเพื่อการเข้ารับการรักษาพยาบาล ...คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด

สมาชิกสมทบดาวน์โหลดใบคำขอเอาประกันภัยการประกันภัยผู้ค้ำประกัน ...คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด

สอ.กวก.ขอแจ้งการปรับเปลี่ยนจำนวนเงินการส่งค่าหุ้นรายเดือน... คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด

สมาชิกอาวุโสท่านใดต้องการขอรับเงินสงเคราะห์ผู้อาวุโสสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารได้ที่ สอ.กวก.ค่ะ แบบลงทะเบียนสมาชิกผู้อาวุโส

 

 

 

ข่าวเงินฝาก

ออมทรัพย์ออมทรัพย์พิเศษประจำ

บริการเงินกู้
บริการเงินกู้ฉุกเฉิน ATMบริการเงินกู้ฉุกเฉินบริการเงินกู้สามัญ (สมาชิกสามัญ, สมทบ)บริการเงินกู้หุ้น (สมาชิกสามัญ, สมทบ) บริการเงินกู้โครงการรางวัลชีวิตบริการเงินกู้เพื่อสมาชิกผู้ประสบภัยบริการเงินกู้พิเศษการเคหะ
ประธานกรรมการ ชุดที่ 39

           

         นายดำรงค์  จิระสุทัศน์

      ประธานกรรมการดำเนินการ

ผลการดำเนินงาน

     ฐานะการเงิน และผลดำเนินการ

        ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558

    ล้านบาท 
เงินสด/เงินฝาก/เงินลงทุน   2078.52 
 เงินให้สมาชิกกู้    2,712.44 
 สินทรัพย์อื่น    108.29 
  รวม   4,899.25 
 เงินรับฝากจากสมาชิก    1,778.65 
 หนี้สินอื่น   956.30 
 ทุนเรือนหุ้น    1,823.85 
 ทุนอื่น ๆ   316.85 
 กำไรสุทธิ    23.60 
   รวม   4,899.25 
 รายได้    43.76 
 ค่าใช้จ่าย    20.16 
 กำไรสุทธิ    23.60 

 

อัตราดอกเบี้ย

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2554

ออมทรัพย์  2.50%   
ประจำ 3 เดือน 3.50%   
ประจำ 6 เดือน 3.50%   
ประจำ 12 เดือน 3.50%   
ออมทรัพย์พิเศษ 3.50%   
ออมทรัพย์เพิ่มทรัพย์ 24 ด.  3.75%  

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2557

เงินกู้สามัญ 7.00% 
เงินกู้หุ้น 7.00%
เงินกู้เพื่อการศึกษา 7.00%
เงินกู้โครงการรางวัลชีวิต 6.00% (ไม่มีเฉลี่ยคืน)
เงินกู้ฉุกเฉิน 7.00%
เงินกู้พิเศษปกติ 7.00%
บทความ
รูปภาพประกอบ (Thumbnail)
" .. พุทธศาสนสุภาษิตบทหนึ่งกล่าวว่า "อัปฺปกญฺจิทํ ชีวิตมาหุธีรา ปราชญ์กล่าวว่าชีวิตนี้น้อยนัก" (วันที่: 08/11/2013  ผู้ชม: 1627)
รูปภาพประกอบ (Thumbnail)
จูบใครคิดว่าไม่สำคัญ เฮ้ย / ไม่ใช่ ตับ ต่างหาก ใครคิดว่าไม่สำคัญ ถ้าไม่มีตับแล้วคุณจะรู้สึก ...... ... (วันที่: 06/11/2013  ผู้ชม: 1763)
รูปภาพประกอบ (Thumbnail)
ภัยเงียบของท่านชาย ปัจจุบันคนมีอายุยืนขึ้นจึงเป็นโรคต่างๆ ได้มากกว่าคนสมัยก่อน ชายสูงอายุมีโอกาสเป็... (วันที่: 20/08/2013  ผู้ชม: 3967)
รูปภาพประกอบ (Thumbnail)
สุขภาพดีอาจจะหาซื้อไม่ได้แต่เป็นเจ้าของได้แน่นอน ถ้าสาวๆ ทำตามเคล็ดลับเหล่านี้ 1. แอปเปิ้ล แตงโม กล... (วันที่: 16/08/2013  ผู้ชม: 3431)
รูปภาพประกอบ (Thumbnail)
ผมเชื่อว่าท่านผู้อ่านที่เป็นแฟนประจำของ "รักลูก" เป็นคนรักสุขภาพ ห่วงใยสุขภาพตนเองและคนรอบข้างกันทุ... (วันที่: 21/01/2013  ผู้ชม: 3132)
รูปภาพประกอบ (Thumbnail)
เดี๋ยวนี้มีน้ำผลไม้ให้เราเลือกดื่มมากมาย แต่รู้ไหมว่า น้ำมะพร้าวราคาถูกแสนถูกนี่แหละ ถือเป็นน้ำผลไม้... (วันที่: 21/01/2013  ผู้ชม: 2118)
รูปภาพประกอบ (Thumbnail)
ในเรื่องของโปรตีน ถ้าทำน้ำถั่วเหลืองจากสูตร ถั่วเหลือง 1 ส่วนต่อน้ำ 8 ส่วน จะได้โปรตีนใกล้เคียงกับนม... (วันที่: 21/01/2013  ผู้ชม: 1956)
อ่านบทความทั้งหมด