Mode
  |  
You are here : หนัาแรก
ลิงค์สหกรณ์

ลิงค์เว็บไซต์

ธนาคารแห่งประเทศไทยกรมที่ดินกรมวิชาการเกษตร คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์กรมส่งเสริมสหกรณ์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ราคาน้ำมันและทองคำ
ราคาน้ำมัน
อัตราแลกเปลี่ยน
อัตราดอกเบี้ยธนาคาร
   
   
   
User Online
Membership Membership:
Latest New User Latest: นัฐยา หรั่งเจริญ
Past 24 Hours Past 24 Hours: 0
Prev. 24 Hours Prev. 24 Hours: 0
User Count Overall: 15279

People Online People Online:
Visitors Visitors: 0
Members Members: 0
Total Total: 0

Online Now Online Now:
วิสัยทัศน์  เป็นสถาบันการเงินที่มั่นคง ส่งเสริมการออม พร้อมใจบริการ สวัสดิการทั่วถึง ค่านิยมร่วม    ซื่อสัตย์ เป็นธรรม โปร่งใส บริการประทับใจ   
ประชาสัมพันธ์

สมาชิกที่ปัจจุบันใช้สิทธิการงดหุ้นรายเดือนไว้ ต่อมาภายหลังมีความประสงค์ขอกู้เงิน(ทุกประเภท) จะต้องกลับมาชำระหุ้นรายเดือนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในระเบียบ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ สอ.กวก.

 ขอเชิญสมาชิกท่านที่สนใจ สมัครใช้บัตรATM ของสหกรณ์ฯ ในการถอนเงินผ่านตู้ATMของธ.กรุงไทย,ธ.ออมสิน,ธ.อิสลาม,ตู้ATMของชอท. ...คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด

 ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์เงินกู้พิเศษโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (Green Home) ...คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด

 ประกาศเรื่องการลงนามในสัญญากู้เงินสามัญ และสัญญาค้ำประกัน ...คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด  ...คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชา

 สหกรณ์ฯกรมวิชาการเกษตร ขยายเวลาการให้บริการรับจ่ายเงิน จากเวลา 8.30-14.30น. เป็น 8.30-15.00น. เริ่ม 1 ตุลาคม 2557

 ใบคำขอเอาประกันภัยการประกันภัยผู้ค้ำประกัน(สมาชิกสมทบ) ...คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด

  สมาชิกสามารถดาวน์โหลดใบคำร้องขอรับเงินสวัสดิการเพื่อการเข้ารับการรักษาพยาบาล ...คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด

สมาชิกสมทบดาวน์โหลดใบคำขอเอาประกันภัยการประกันภัยผู้ค้ำประกัน ...คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด

ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2557 สอ.กวก. เพิ่มสวัสดิการให้แก่ท่านสมาชิกและสมาชิกสมทบ ถึง 3 สวัสดิการ... คลิ๊กเพื่ออ่านระเบียบฯ

สอ.กวก.ขอแจ้งการปรับเปลี่ยนจำนวนเงินการส่งค่าหุ้นรายเดือน... คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด

สมาชิกอาวุโสท่านใดต้องการขอรับเงินสงเคราะห์ผู้อาวุโสสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารได้ที่ สอ.กวก.ค่ะ แบบลงทะเบียนสมาชิกผู้อาวุโส

แบบฟอร์มการสมัครใหม่และตัวอย่างการกรอก... คลิ๊กที่นี่

แบบฟอร์มกรณีปรับทุนและตัวอย่างการกรอก... คลิ๊กที่นี่

 

ข่าวเงินฝาก

ออมทรัพย์ออมทรัพย์พิเศษประจำ

 

 

 

test

บริการเงินกู้
บริการเงินกู้ฉุกเฉิน ATMบริการเงินกู้ฉุกเฉินบริการเงินกู้สามัญ (สมาชิกสามัญ, สมทบ)บริการเงินกู้หุ้น (สมาชิกสามัญ, สมทบ) บริการเงินกู้โครงการรางวัลชีวิตบริการเงินกู้เพื่อสมาชิกผู้ประสบภัยบริการเงินกู้พิเศษการเคหะ
ประธานกรรมการ ชุดที่ 39

           

         นายดำรงค์  จิระสุทัศน์

      ประธานกรรมการดำเนินการ

ผลการดำเนินงาน

     ฐานะการเงิน และผลดำเนินการ

        ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

    ล้านบาท 
เงินสด/เงินฝาก/เงินลงทุน   2,033.86 
 เงินให้สมาชิกกู้    2,698.07 
 สินทรัพย์อื่น    105.47 
  รวม   4,837.40 
 เงินรับฝากจากสมาชิก    1,732.90 
 หนี้สินอื่น   860.52 
 ทุนเรือนหุ้น    1,804.02 
 ทุนอื่น ๆ   285.22 
 กำไรสุทธิ    154.74 
   รวม  4,837.40 
 รายได้    261.76 
 ค่าใช้จ่าย    107.02 
 กำไรสุทธิ    154.74 

 

อัตราดอกเบี้ย

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2554

ออมทรัพย์  2.50%   
ประจำ 3 เดือน 3.50%   
ประจำ 6 เดือน 3.50%   
ประจำ 12 เดือน 3.50%   
ออมทรัพย์พิเศษ 3.50%   
ออมทรัพย์เพิ่มทรัพย์ 24 ด.  3.75%  

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2557

เงินกู้สามัญ 7.00% 
เงินกู้หุ้น 7.00%
เงินกู้เพื่อการศึกษา 7.00%
เงินกู้โครงการรางวัลชีวิต 6.00% (ไม่มีเฉลี่ยคืน)
เงินกู้ฉุกเฉิน 7.00%
เงินกู้พิเศษปกติ 7.00%
บทความ
รูปภาพประกอบ (Thumbnail)
" .. พุทธศาสนสุภาษิตบทหนึ่งกล่าวว่า "อัปฺปกญฺจิทํ ชีวิตมาหุธีรา ปราชญ์กล่าวว่าชีวิตนี้น้อยนัก" (วันที่: 08/11/2013  ผู้ชม: 1396)
รูปภาพประกอบ (Thumbnail)
จูบใครคิดว่าไม่สำคัญ เฮ้ย / ไม่ใช่ ตับ ต่างหาก ใครคิดว่าไม่สำคัญ ถ้าไม่มีตับแล้วคุณจะรู้สึก ...... ... (วันที่: 06/11/2013  ผู้ชม: 1505)
รูปภาพประกอบ (Thumbnail)
ภัยเงียบของท่านชาย ปัจจุบันคนมีอายุยืนขึ้นจึงเป็นโรคต่างๆ ได้มากกว่าคนสมัยก่อน ชายสูงอายุมีโอกาสเป็... (วันที่: 20/08/2013  ผู้ชม: 3278)
รูปภาพประกอบ (Thumbnail)
สุขภาพดีอาจจะหาซื้อไม่ได้แต่เป็นเจ้าของได้แน่นอน ถ้าสาวๆ ทำตามเคล็ดลับเหล่านี้ 1. แอปเปิ้ล แตงโม กล... (วันที่: 16/08/2013  ผู้ชม: 3021)
รูปภาพประกอบ (Thumbnail)
ผมเชื่อว่าท่านผู้อ่านที่เป็นแฟนประจำของ "รักลูก" เป็นคนรักสุขภาพ ห่วงใยสุขภาพตนเองและคนรอบข้างกันทุ... (วันที่: 21/01/2013  ผู้ชม: 2763)
รูปภาพประกอบ (Thumbnail)
เดี๋ยวนี้มีน้ำผลไม้ให้เราเลือกดื่มมากมาย แต่รู้ไหมว่า น้ำมะพร้าวราคาถูกแสนถูกนี่แหละ ถือเป็นน้ำผลไม้... (วันที่: 21/01/2013  ผู้ชม: 1853)
รูปภาพประกอบ (Thumbnail)
ในเรื่องของโปรตีน ถ้าทำน้ำถั่วเหลืองจากสูตร ถั่วเหลือง 1 ส่วนต่อน้ำ 8 ส่วน จะได้โปรตีนใกล้เคียงกับนม... (วันที่: 21/01/2013  ผู้ชม: 1706)
อ่านบทความทั้งหมด