You are here : หนัาแรก
ลิงค์สหกรณ์
เชิญสมัคร LINE 

"กลุ่มสมาชิก สอ.กวก."


กรมวิชาการเกษตร

ลิงค์เว็บไซต์

ธนาคารแห่งประเทศไทยกรมที่ดินคลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์กรมส่งเสริมสหกรณ์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ราคาน้ำมันและทองคำ

ราคาน้ำมัน

     
อัตราแลกเปลี่ยน
อัตราดอกเบี้ยธนาคาร
   
   

   

                                          

                                             เว็ปฮอต ... เพลงฮิต !!                                         

        
     
     
           
 
User Online
Membership Membership:
Latest New User Latest: จันทร์เพ็ญ เนตรใจบุญ
Past 24 Hours Past 24 Hours: 0
Prev. 24 Hours Prev. 24 Hours: 0
User Count Overall: 17089

People Online People Online:
Visitors Visitors: 42
Members Members: 8
Total Total: 50

Online Now Online Now:
01: doacoop admin
02: จิดาภา อู่เงิน
03: ณราวดี สุนทรชัชญาเวช
04: กัญญาภัค อ่ำสุ่น
05: สมชาย คำนำ
06: วรกร อินคง
07: วิชา งามยิ่ง
08: จักรกฤช อิ่นติ๊บ
วิสัยทัศน์  เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มั่นคง มุ่งเน้นการออม บริการประทับใจ สวัสดิการทั่วถึง เอื้ออาทรต่อสมาชิกและสังคม   ค่านิยมร่วม    ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ   
ประชาสัมพันธ์

        

แก้ไขใหม่ ประกาศ สอ.กวก. ครั้งที่ 9/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์เงินกู้พิเศษโครงการช่วยเหลือเพื่อที่อยู่อาศัย(Green Home) ... คลิกเพื่ออ่าน

แก้ไขใหม่ ระเบียบ สอ.กวก. ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญ พ.ศ.2560 ...คลิกเพื่ออ่าน

แก้ไขใหม่ ระเบียบ สอ.กวก. ว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการเพื่อการสงเคราะห์สมาชิกประสบภัย พ.ศ.2560 ...คลิกเพื่ออ่าน

แก้ไขใหม่ ระเบียบ สอ.กวก. ว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการเพื่อการเข้ารับรักษาพยาบาล พ.ศ.2560 ...คลิกเพื่ออ่าน

แก้ไขใหม่ ระเบียบ สอ.กวก. ว่าด้วยหลักการปฏิบัติกรณีสมาชิกขอความช่วยเหลือตามโครงการคลินิกสหกรณ์ พ.ศ.2560 ...คลิกเพื่ออ่าน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก จนท.สมาชิกสัมพันธ์  ...คลิกเพื่ออ่าน

ข่าวจิ๋ว สอ.กวก. ปีที่ 6 ฉบับที่ 5/2560 ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 ... คลิกเพื่ออ่าน

การส่งเอกสารประกอบการขอเปลี่ยนหรือเพิ่มจำนวนผู้รับเงินสงเคาระห์ สส.ชสอ. ...คลิกเพื่ออ่าน

ประกาศ สอ.กวก. ครั้งที่ 10/2560 เรื่อง สอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ... คลิกเพื่ออ่าน

ประกาศ สอ.กวก. ที่ 8/2560 เรื่อง นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง... คลิกเพื่ออ่าน

แบบฟอร์มโครงการฝึกอบรมประกอบอาชีพเสริม ...คลิกเพื่อดาวน์โหลด

แบบฟอร์มโครงการประชุมกลุ่มสมาชิก ...คลิกเพื่อดาวน์โหลด

ประกาศ สอ.กวก. ครั้งที่ 33/2559 เรื่อง บริษัทผู้รับประกันชีวิตกลุ่ม และอัตราค่าเบี้ยประกัน ... คลิกเพื่ออ่าน

ประกาศ สอ.กวก. ครั้งที่ 32/2559 เรื่อง บริษัทผู้รับประกันภัยผู้ค้ำประกัน และอัตราค่าเบี้ยประกัน ... คลิกเพื่ออ่าน

ประกาศ สอ.กวก. ครั้งที่ 30/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์เงินได้รายเดือนคงเหลือหลังหักชำระหนี้เงินกู้ทุกประเภท ... คลิกเพื่ออ่าน

ประกาศ สอ.กวก. ครั้งที่ 29/2559 เรื่องหลักเกณฑ์การใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้สามัญ ... คลิกเพื่ออ่าน

ประกาศ เรื่องวิธีการโอนเงินธนาคาร เพื่อฝากเงิน และชำระหนี้หรือเงินอื่นใดในสหกรณ์ฯ ... คลิกเพื่ออ่าน

บริการด้านเงินฝาก

ออมทรัพย์ออมทรัพย์พิเศษประจำ

บริการด้านเงินกู้
บริการเงินกู้ฉุกเฉิน ATMบริการเงินกู้ฉุกเฉินบริการเงินกู้สามัญ (สมาชิกสามัญ, สมทบ)บริการเงินกู้หุ้น (สมาชิกสามัญ, สมทบ) บริการเงินกู้โครงการรางวัลชีวิตบริการเงินกู้เพื่อสมาชิกผู้ประสบภัยบริการเงินกู้พิเศษการเคหะ
ประธานกรรมการ ชุดที่ 42

       

         นายสมชาย ชาญณรงค์กุล

        ประธานกรรมการดำเนินการ

เข้าดูข้อมูลสมาชิก
เลขที่สมาชิก (6 หลัก เช่น 000889):
รหัสผ่าน :
  
Tel Admin: 02-940-5088-9 ต่อ 245
ผลการดำเนินงาน

     ฐานะการเงิน และผลดำเนินการ

       ณ วันที่ 30 เมษายน 2560

    ล้านบาท 
เงินสด/เงินฝาก/เงินลงทุน   2,909.96  
เงินให้สมาชิกกู้   3,108.60  
สินทรัพย์อื่น   109.42  
  รวม    6,127.98
เงินรับฝากจากสมาชิก    2,590.67  
หนี้สินอื่น   934.17  
ทุนเรือนหุ้น      2,181.35  
ทุนอื่น ๆ         363.83 
กำไรสุทธิ        57.96  
   รวม   6,127.98  
รายได้         103.68 
ค่าใช้จ่าย           45.70
กำไรสุทธิ           57.98

 

อัตราดอกเบี้ย

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559

ออมทรัพย์  2.50%   
ประจำ 3 เดือน 3.50%   
ประจำ 6 เดือน 3.50%   
ประจำ 12 เดือน 3.50%   
ออมทรัพย์พิเศษ 3.00%   
ออมทรัพย์อนาคตสดใส

4.00%  

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559

เงินกู้สามัญ 6.50% 
เงินกู้หุ้น 6.50%
เงินกู้เพื่อการศึกษา 6.50%
เงินกู้โครงการรางวัลชีวิต 5.50% (ไม่มีเฉลี่ยคืน)
เงินกู้ฉุกเฉิน 6.50%
เงินกู้พิเศษปกติ 6.50%
 เงินกู้พิเศษ Green Home 1

ปีที่1  0.50%

ปีต่อไป  5.50%

 เงินกู้พิเศษ Green Home 2

ปีที่1-2  3.50%

ปีต่อไป  5.50%

-