|  
You are here : หนัาแรก
ลิงค์สหกรณ์
เชิญสมัคร LINE 

"กลุ่มสมาชิก สอ.กวก."


กรมวิชาการเกษตร

ลิงค์เว็บไซต์

ธนาคารแห่งประเทศไทยกรมที่ดินคลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์กรมส่งเสริมสหกรณ์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ราคาน้ำมันและทองคำ
ราคาน้ำมัน
อัตราแลกเปลี่ยน
อัตราดอกเบี้ยธนาคาร
   
   

   

                                          

                                             เว็ปฮอต ... เพลงฮิต !!                                         

        
     
     
           
 
User Online
Membership Membership:
Latest New User Latest: อุไรศรี แจ้งอุบล
Past 24 Hours Past 24 Hours: 0
Prev. 24 Hours Prev. 24 Hours: 73
User Count Overall: 16622

People Online People Online:
Visitors Visitors: 3
Members Members: 0
Total Total: 3

Online Now Online Now:
วิสัยทัศน์  เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มั่นคง มุ่งเน้นการออม บริการประทับใจ สวัสดิการทั่วถึง เอื้ออาทรต่อสมาชิกและสังคม   ค่านิยมร่วม    ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ   
ประชาสัมพันธ์

 

 

                          

สอ.กวก.ขอเชิญชวนให้ข้าราชการและพนักงานราชการที่ยังไม่เป็นสมาชิกสมัครเป็นสมาชิกและสมาชิกสมทบกับสหกรณ์ฯ ... คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

ข่าวจิ๋ว สอ.กวก. ปีที่ 5 ฉบับที่ 10/2559 ประจำเดือนตุลาคม 2559 ... คลิกเพื่ออ่านข่าวและดาวน์โหลด

ระเบียบ สอ.กวก. ว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการเพื่อการสงเคราะห์สมาชิกประสบภัย พ.ศ. 2559 ... คลิกเพื่ออ่านระเบียบ

ประกาศ เรื่องสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการ รัฐวิสาหกิจไทย รับสมัครสมาชิก ...คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด

ประกาศ เรื่องให้ทุนการศึกษา ประเภททุนต่อเนื่อง ... คลิ๊กเพื่ออ่านประกาศ  แบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประเภทต่อเนื่อง ... คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 ประกาศ เรื่องวิธีการโอนเงินธนาคาร เพื่อฝากเงิน และชำระหนี้หรือเงินอื่นใดในสหกรณ์ฯ ... คลิ๊กเพื่ออ่านประกาศ

 ระกาศ เรื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท ... คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด

 ประกาศ เรื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษ ... คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด

 ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์เงินกู้พิเศษโครงการช่วยเหลือเพื่อที่อยู่อาศัย (Green Home) ... คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด

 แบบฟอร์มโครงการประชุมกลุ่มสมาชิก ... คลิ๊กเพื่อดาวโหลดแบบฟอร์ม

 แบบฟอร์มโครงการฝึกอบรมอาชีพเสริม และ แบบฟอร์มโครงการสนับสนุนความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม (CSR) ... คลิ๊กเพื่อดาวโหลดแบบฟอร์ม

 ประกาศเรื่อง การลงนามในสัญญากู้เงินสามัญ และสัญญาค้ำประกัน ตั้งแต่ 1ล้านบาทขึ้นไป ...คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด 

 สมาชิกสามารถซื้อหุ้นได้โดยไม่จำกัดจำนวน แต่เมื่อรวมกับหุ้นสะสมเดิมแล้วต้องไม่เกิน 300,000 บาท ...คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด

 ผู้กู้เงินที่หลักประกันเงินกู้บกพร่อง ต้องแก้ไขให้คืนดี ภายใน 30 วัน มิฉะนั้นจะหมดสิทธิ์กู้ทุกประเภท ...คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด

       
บริการด้านเงินฝาก

ออมทรัพย์ออมทรัพย์พิเศษประจำ

บริการด้านเงินกู้
บริการเงินกู้ฉุกเฉิน ATMบริการเงินกู้ฉุกเฉินบริการเงินกู้สามัญ (สมาชิกสามัญ, สมทบ)บริการเงินกู้หุ้น (สมาชิกสามัญ, สมทบ) บริการเงินกู้โครงการรางวัลชีวิตบริการเงินกู้เพื่อสมาชิกผู้ประสบภัยบริการเงินกู้พิเศษการเคหะ
ประธานกรรมการ ชุดที่ 41

       

        นายสมชาย ชาญณรงค์กุล

       ประธานกรรมการดำเนินการ

ผลการดำเนินงาน

     ฐานะการเงิน และผลดำเนินการ

       ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

    ล้านบาท 
เงินสด/เงินฝาก/เงินลงทุน      2,720.64  
เงินให้สมาชิกกู้    3,016.41  
สินทรัพย์อื่น   136.22  
  รวม   5,873.27  
เงินรับฝากจากสมาชิก    2,337.65  
หนี้สินอื่น   956.36  
ทุนเรือนหุ้น    2,075.23  
ทุนอื่น ๆ   373.62  
กำไรสุทธิ    130.41  
   รวม   5,873.27  
รายได้    226.46 
ค่าใช้จ่าย    96.05 
กำไรสุทธิ   130.41 

 

อัตราดอกเบี้ย

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559

ออมทรัพย์  2.50%   
ประจำ 3 เดือน 3.50%   
ประจำ 6 เดือน 3.50%   
ประจำ 12 เดือน 3.50%   
ออมทรัพย์พิเศษ 3.25%   
ออมทรัพย์เพิ่มทรัพย์ 24 ด.  (ปิดโครงการ)
3.75%  

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559

เงินกู้สามัญ 6.50% 
เงินกู้หุ้น 6.50%
เงินกู้เพื่อการศึกษา 6.50%
เงินกู้โครงการรางวัลชีวิต 5.50% (ไม่มีเฉลี่ยคืน)
เงินกู้ฉุกเฉิน 6.50%
เงินกู้พิเศษปกติ 6.50%
 เงินกู้พิเศษ Green Home 1

ปีที่1  0.50%

ปีต่อไป  5.50%

 เงินกู้พิเศษ Green Home 2

ปีที่1-2  3.50%

ปีต่อไป  5.50%

เข้าสู่ระบบ

Login

-