Mode
  |  
You are here : หนัาแรก
ลิงค์สหกรณ์

ลิงค์เว็บไซต์

ธนาคารแห่งประเทศไทยกรมที่ดินกรมวิชาการเกษตร คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์กรมส่งเสริมสหกรณ์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ราคาน้ำมันและทองคำ
ราคาน้ำมัน
อัตราแลกเปลี่ยน
อัตราดอกเบี้ยธนาคาร
   
   
   
User Online
Membership Membership:
Latest New User Latest: กฤช จันทร์แสนตอ
Past 24 Hours Past 24 Hours: 0
Prev. 24 Hours Prev. 24 Hours: 0
User Count Overall: 16083

People Online People Online:
Visitors Visitors: 6
Members Members: 11
Total Total: 17

Online Now Online Now:
01: สัมฤทธิ์ เคลื่อนไธสง
02: ทรงศักดิ์ ศรีจินดา
03: ชูจิต บุญแผน
04: สมาน ปัตตายะโส
05: เทียนแก้ว เนียงไธสง
06: ประทักษ์ วัฒนานุสิทธิ์
07: ณรงค์ฤทธิ์ พรมมิราช
08: วชิราภรณ์ กอไธสง
09: วชิระ พิลาชัย
10: ฉลองรัตน์ หมื่นขวา
11: เกตศิณี เที่ยงทำ
วิสัยทัศน์  เป็นสถาบันการเงินที่มั่นคง ส่งเสริมการออม พร้อมใจบริการ สวัสดิการทั่วถึง ค่านิยมร่วม    ซื่อสัตย์ เป็นธรรม โปร่งใส บริการประทับใจ   
ประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

 ประกาศเรื่อง การจ่ายเงินปันผล - เฉลี่ยคืน ประจำปี 2558 ...คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด    

     รายชื่อผู้ได้รับรางวัลโครงการวันออมแห่งชาติ 

 ประกาศเรื่อง  รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 41 ประจำปี 2559 ...คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด

 

 ประกาศเรื่อง  โครงการรางวัลชีวิต ลบ3 ...คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด

 ประกาศเรื่อง โครงการรณรงค์การออมของสมาชิก ...คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด  

 

  

 

  ประกาศเรื่อง การใช้สัญญากู้เงินสามัญ ฉบับปรุบปรุงใหม่ ตั้งแต่ 1 ก.ค. 58 เป็นต้นไป ...คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด 

  ประกาศเรื่อง การลงนามในสัญญากู้เงินสามัญ และสัญญาค้ำประกัน ตั้งแต่ 1ล้านบาทขึ้นไป ...คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด

  สมาชิกสามารถซื้อหุ้นได้โดยไม่จำกัดจำนวน แต่เมื่อรวมกับหุ้นสะสมเดิมแล้วต้องไม่เกิน 300,000 บาท ...คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด

  ผู้กู้เงินที่หลักประกันเงินกู้บกพร่อง ต้องแก้ไขให้คืนดี ภายใน 30 วัน มิฉะนั้นจะหมดสิทธิ์กู้ทุกประเภท ...คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด

ผู้แทนสมาชิกที่ทำหน้าที่ตรวจเอกสารการกู้ ปัจจุบันมีค่าตอบแทน ...คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด

ATM + เงินฝากสหกรณ์ ดอกเบี้ยสูง ฝากง่าย ถอนสบาย กับตู้ ATM กรุงไทย ออมสิน อิสลาม และตู้เครือข่ายชอท.ทั่วประเทศ ด่วน... ฟรี 500 ท่านแรกเท่านั้น

ฝันอยากมีบ้าน คิดถึง Green Home พบกับ ดอกเบี้ยถูกสุดๆ คุ้มสุดคุ้ม ...คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด

 

 

 

ข่าวเงินฝาก

ออมทรัพย์ออมทรัพย์พิเศษประจำ

บริการเงินกู้
บริการเงินกู้ฉุกเฉิน ATMบริการเงินกู้ฉุกเฉินบริการเงินกู้สามัญ (สมาชิกสามัญ, สมทบ)บริการเงินกู้หุ้น (สมาชิกสามัญ, สมทบ) บริการเงินกู้โครงการรางวัลชีวิตบริการเงินกู้เพื่อสมาชิกผู้ประสบภัยบริการเงินกู้พิเศษการเคหะ
ประธานกรรมการ ชุดที่ 40

           

         นายดำรงค์  จิระสุทัศน์

      ประธานกรรมการดำเนินการ

ผลการดำเนินงาน

     ฐานะการเงิน และผลดำเนินการ

    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

    ล้านบาท 
เงินสด/เงินฝาก/เงินลงทุน    2,280.42  
 เงินให้สมาชิกกู้    2,883.84  
 สินทรัพย์อื่น    145.93  
  รวม   5,310.19  
 เงินรับฝากจากสมาชิก    2,037.36  
 หนี้สินอื่น   805.44  
 ทุนเรือนหุ้น    1,952.01  
 ทุนอื่น ๆ   344.77  
 กำไรสุทธิ    170.61  
   รวม   5,310.19  
 รายได้    293.13  
 ค่าใช้จ่าย    122.52  
 กำไรสุทธิ   170.61  

 

อัตราดอกเบี้ย

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2554

ออมทรัพย์  2.50%   
ประจำ 3 เดือน 3.50%   
ประจำ 6 เดือน 3.50%   
ประจำ 12 เดือน 3.50%   
ออมทรัพย์พิเศษ 3.50%   
ออมทรัพย์เพิ่มทรัพย์ 24 ด.  (ปิดโครงการ)
3.75%  

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2557

เงินกู้สามัญ 7.00% 
เงินกู้หุ้น 7.00%
เงินกู้เพื่อการศึกษา 7.00%
เงินกู้โครงการรางวัลชีวิต 6.00% (ไม่มีเฉลี่ยคืน)
เงินกู้ฉุกเฉิน 7.00%
เงินกู้พิเศษปกติ 7.00%
 เงินกู้พิเศษ Green Home 1

ปีที่1  1%

ปีต่อไป  6%

 เงินกู้พิเศษ Green Home 2

ปีที่1-2  4%

ปีต่อไป  6%