|  
You are here : หนัาแรก
ลิงค์สหกรณ์
เชิญสมัคร LINE 

"กลุ่มสมาชิก สอ.กวก."


กรมวิชาการเกษตร

ลิงค์เว็บไซต์

ธนาคารแห่งประเทศไทยกรมที่ดินคลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์กรมส่งเสริมสหกรณ์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ราคาน้ำมันและทองคำ
ราคาน้ำมัน
อัตราแลกเปลี่ยน
อัตราดอกเบี้ยธนาคาร
   
   

   

                                          

                                             เว็ปฮอต ... เพลงฮิต !!                                         

        
     
     
           
 
User Online
Membership Membership:
Latest New User Latest: สุรีรัตน์ สุขลาภ
Past 24 Hours Past 24 Hours: 0
Prev. 24 Hours Prev. 24 Hours: 0
User Count Overall: 16902

People Online People Online:
Visitors Visitors: 4
Members Members: 0
Total Total: 4

Online Now Online Now:
วิสัยทัศน์  เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มั่นคง มุ่งเน้นการออม บริการประทับใจ สวัสดิการทั่วถึง เอื้ออาทรต่อสมาชิกและสังคม   ค่านิยมร่วม    ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ   
ประชาสัมพันธ์

                          


ข่าวจิ๋ว สอ.กวก. ปีที่ 6 ฉบับที่ 2/2560 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ... คลิกเพื่ออ่าน

ประกาศ สอ.กวก. ครั้งที่ 2/2560 เรื่องรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 42 ... คลิกเพื่ออ่าน

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเงินรางวัล มูลค่า 500 บาท จำนวน 350 รางวัล รายชือผู้ได้รับรางวัลเงินสด 500 บาท สมาชิก(สามัญ)โปรดคลิก ... สมาชิกสมทบโปรดคลิก

รายชื่อผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2559-2560 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 - 31 ธันวาคม 2560) ... คลิกเพื่ออ่าน

ประกาศ สอ.กวก. ครั้งที่ 1/2560 เรื่องโครงการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้ ... คลิกเพื่ออ่าน

ข่าวจิ๋ว สอ.กวก. ปีที่ 6 ฉบับที่ 1/2560 เดือนมกราคม 2560 ... คลิกเพื่ออ่านว

ประกาศ สอ.กวก. ครั้งที่ 33/2559 เรื่อง บริษัทผู้รับประกันชีวิตกลุ่ม และอัตราค่าเบี้ยประกัน ... คลิกเพื่ออ่าน

ประกาศ สอ.กวก. ครั้งที่ 32/2559 เรื่อง บริษัทผู้รับประกันภัยผู้ค้ำประกัน และอัตราค่าเบี้ยประกัน ... คลิกเพื่ออ่าน

ประกาศ สอ.กวก. ครั้งที่ 31/2559 เรื่อง การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ... คลิกเพื่ออ่าน

ประกาศ สอ.กวก. ครั้งที่ 30/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์เงินได้รายเดือนคงเหลือหลังหักชำระหนี้เงินกู้ทุกประเภท ... คลิกเพื่ออ่าน

ประกาศ สอ.กวก. ครั้งที่ 29/2559 เรื่องหลักเกณฑ์การใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้สามัญ ... คลิกเพื่ออ่าน

!! การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้ารอบปี 2560 (สส.ชสอ.) ... คลิกเพื่ออ่าน

!! การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้ารอบปี 2560 (สสอ.รรท.) ... คลิกเพื่ออ่าน

ตัวอย่างและคำแนะนำ "การจัดทำหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์" ... คลิกเพื่ออ่าน

สอ.กวก.ขอเชิญชวนให้ข้าราชการและพนักงานราชการที่ยังไม่เป็นสมาชิกสมัครเป็นสมาชิกและสมาชิกสมทบกับสหกรณ์ฯ ... คลิกเพื่ออ่าน

ระเบียบ สอ.กวก. ว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการเพื่อการสงเคราะห์สมาชิกประสบภัย พ.ศ. 2559 ... คลิกเพื่ออ่าน

 ประกาศ เรื่องวิธีการโอนเงินธนาคาร เพื่อฝากเงิน และชำระหนี้หรือเงินอื่นใดในสหกรณ์ฯ ... คลิ๊กเพื่ออ่าน

 ระกาศ เรื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท ... คลิ๊กเพื่ออ่าน

 ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์เงินกู้พิเศษโครงการช่วยเหลือเพื่อที่อยู่อาศัย (Green Home) ... คลิ๊กเพื่ออ่าน

 แบบฟอร์มโครงการประชุมกลุ่มสมาชิก ... คลิกเพื่อดาวโหลด

 แบบฟอร์มโครงการฝึกอบรมอาชีพเสริม และ แบบฟอร์มโครงการสนับสนุนความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม (CSR) ... คลิกเพื่อดาวโหลด

 ประกาศเรื่อง การลงนามในสัญญากู้เงินสามัญ และสัญญาค้ำประกัน ตั้งแต่ 1ล้านบาทขึ้นไป ...คลิกเพื่ออ่าน 

 สมาชิกสามารถซื้อหุ้นได้โดยไม่จำกัดจำนวน แต่เมื่อรวมกับหุ้นสะสมเดิมแล้วต้องไม่เกิน 300,000 บาท ...คลิกเพื่ออ่าน

 ผู้กู้เงินที่หลักประกันเงินกู้บกพร่อง ต้องแก้ไขให้คืนดี ภายใน 30 วัน มิฉะนั้นจะหมดสิทธิ์กู้ทุกประเภท ...คลิกเพื่ออ่าน

       
บริการด้านเงินฝาก

ออมทรัพย์ออมทรัพย์พิเศษประจำ

บริการด้านเงินกู้
บริการเงินกู้ฉุกเฉิน ATMบริการเงินกู้ฉุกเฉินบริการเงินกู้สามัญ (สมาชิกสามัญ, สมทบ)บริการเงินกู้หุ้น (สมาชิกสามัญ, สมทบ) บริการเงินกู้โครงการรางวัลชีวิตบริการเงินกู้เพื่อสมาชิกผู้ประสบภัยบริการเงินกู้พิเศษการเคหะ
ประธานกรรมการ ชุดที่ 42

       

         นายสมชาย ชาญณรงค์กุล

        ประธานกรรมการดำเนินการ

ผลการดำเนินงาน

     ฐานะการเงิน และผลดำเนินการ

       ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

    ล้านบาท 
เงินสด/เงินฝาก/เงินลงทุน   2,995.91  
เงินให้สมาชิกกู้   3,071.62  
สินทรัพย์อื่น   109.96  
  รวม    6,177.49 
เงินรับฝากจากสมาชิก    2,543.86  
หนี้สินอื่น   972.43  
ทุนเรือนหุ้น      2,139.37  
ทุนอื่น ๆ         327.85 
กำไรสุทธิ        12.94  
   รวม   6,177.49  
รายได้           24.53 
ค่าใช้จ่าย           11.59
กำไรสุทธ           12.94

 

อัตราดอกเบี้ย

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559

ออมทรัพย์  2.50%   
ประจำ 3 เดือน 3.50%   
ประจำ 6 เดือน 3.50%   
ประจำ 12 เดือน 3.50%   
ออมทรัพย์พิเศษ 3.00%   
ออมทรัพย์เพิ่มทรัพย์ 24 ด.  (ปิดโครงการ)
3.75%  

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559

เงินกู้สามัญ 6.50% 
เงินกู้หุ้น 6.50%
เงินกู้เพื่อการศึกษา 6.50%
เงินกู้โครงการรางวัลชีวิต 5.50% (ไม่มีเฉลี่ยคืน)
เงินกู้ฉุกเฉิน 6.50%
เงินกู้พิเศษปกติ 6.50%
 เงินกู้พิเศษ Green Home 1

ปีที่1  0.50%

ปีต่อไป  5.50%

 เงินกู้พิเศษ Green Home 2

ปีที่1-2  3.50%

ปีต่อไป  5.50%

-