สวัสดิการแก่สมาชิก

สวัสดิการสมาชิก

   1. สวัสดิการเพื่อการสงเคราะห์สมาชิกประสบภัย

    2. สวัสดิการเพื่อการสงเคราะห์สมาชิกผู้ทุพพลภาพ

    3. สวัสดิการเพื่อการเข้ารับรักษาพยาบาล

    4. สวัสดิการเพื่อการศึกษาของบุตรสมาชิก

    5. สวัสดิการเพื่อการสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม

    6. สวัสดิการเพื่อสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกถึงแก่กรรม


สวัสดิการสมาชิกสมทบกลุ่มพนักงานราชการ

   1. สวัสดิการเพื่อการสงเคราะห์สมาชิกประสบภัย

     2. สวัสดิการเพื่อการสงเคราะห์สมาชิกผู้ทุพพลภาพ

    3. สวัสดิการเพื่อการเข้ารับรักษาพยาบาล

    4. สวัสดิการเพื่อการศึกษาของบุตรสมาชิก

    5. สวัสดิการเพื่อการสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม

    6. สวัสดิการเพื่อสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกถึงแก่กรรม


สวัสดิการสมาชิกสมทบกลุ่มบิดามารดา คู่สมรส และบุตรของสมาชิก

   1. สวัสดิการเพื่อการเข้ารับรักษาพยาบาล

   2. สวัสดิการเพื่อการสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม

   1. สวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิกประสบภัย

    2. สวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิกผู้ทุพพลภาพ

    3. สวัสดิการเพื่อการเข้ารับรักษาพยาบาล

    4. สวัสดิการเพื่อการศึกษาของบุตรสมาชิก

    5. สวัสดิการเพื่อการสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม

    6. สวัสดิการเพื่อการสงเคราะห์ครบครัวสมาชิกถึงแก่กรรม