ออมทรัพย์


เงินฝากออมทรัพย์

การเปิดบัญชี

1.  ผู้เปิดบัญชีเงินฝากต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์

2.  ยื่นหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ์ พร้อมให้ตัวอย่างลายมือชื่อของตน และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

3. เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ต้องไม่น้อยกว่า 100 บาท เป็นเงินสด หรือโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์       หรือหักจากบัญชีเงินได้รายเดือนของสมาชิก


การฝากเงิน

1.     ฝากเพิ่มเมื่อใดก็ได้ แต่จำนวนเงินต้องไม่ต่ำกว่าครั้งละ 100 บาท

2.     ฝากเป็นเงินสด หรือโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ หรือเป็นเช็คก็ได้


การถอนเงิน

1.จะถอนเงินเมื่อใด จำนวนเท่าใดก็ได้ในวันและเวลาทำการ แต่ยอดเงินคงเหลือในบัญชีต้องไม่น้อ

   กว่า 100 บาท

2.ต้องยื่นใบถอนเงินฝากตามแบบของสหกรณ์โดยลงลายมือชื่อตามที่ให้ตัวอย่างไว้ต่อสหกรณ์และสมุดคู่ฝากต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์พร้อมทั้งบัตรประจำตัวทุกครั้ง

-    ถอนเงินไม่เกิน 100,000 บาท สามารถรับเป็นเงินสดได้

-    เกินกว่า 100,000 บาท ต้องรับเป็นเช็คสั่งจ่าย หรือโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่ผู้ฝาก      ระบุ

-    ถอนทางโทรสาร ผู้ฝากต้องจัดส่งแบบฟอร์มตามที่สหกรณ์กำหนดให้แก่สหกรณ์ โดยจะทำการ      โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามชื่อบัญชีผู้ถอนเงินเท่านั้น

3.การถอนผ่านบัตรสหกรณ์ ATM

-  ถอนผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย 


อัตราดอกเบี้ย

1. อัตราดอกเบี้ยตามประกาศของสหกรณ์

2.คำนวณให้เป็นรายวันตามยอดเงินคงเหลือและสหกรณ์จะนำดอกเบี้ยทบเป็นเงินต้นเข้าบัญชีเงินฝากในวันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ โดยได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้