เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

       

    เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

       การเปิดบัญชี

1.  ผู้เปิดบัญชีเงินฝากต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์

2. ยื่นหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ์ พร้อมให้ตัวอย่างลายมือชื่อของตนพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

3. เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษต้องไม่น้อยกว่า 500 บาท เป็นเงินสด หรือโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์หรือหักจากบัญชีเงินได้รายเดือนของสมาชิก

4.  เปิดบัญชีได้ท่านละ 1 บัญชี เท่านั้น


การฝากเงิน

1.     ฝากเพิ่มเมื่อใดก็ได้ แต่จำนวนเงินต้องไม่ต่ำกว่าครั้งละ 500 บาท

2.     ฝากเป็นเงินสด หรือโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ หรือเป็นเช็คก็ได้


การถอนเงิน

1.จะถอนเงินเท่าใดก็ได้ในวันและเวลาทำการ แต่ยอดเงินคงเหลือในบัญชีต้องไม่น้อยกว่า 500 บาท

2.ต้องยื่นใบถอนเงินฝากตามแบบของสหกรณ์โดยลงลายมือชื่อตามที่ให้ตัวอย่างไว้ต่อสหกรณ์แล

   สมุดคู่ฝากต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์พร้อมทั้งบัตรประจำตัวทุกครั้ง

3.  ถอนได้เดือนละ 1 ครั้ง ๆ ละไม่น้อยกว่า 500 บาท ไม่เสียค่าธรรมเนียม หากเดือนใดถอนมากกว่า 1 ครั้ง จะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการถอนในอัตราร้อยละ 1 ของจำนวนเงินที่ถอนแต่ต้องไม่ต่ำกว่าครั้งละ 300 บาท

-  ถอนเงินไม่เกิน 100,000 บาท สามารถรับเป็นเงินสดได้

- เกินกว่า 100,000 บาท ต้องรับเป็นเช็คสั่งจ่าย หรือโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่ผู้ฝากระบุ

4.ถอนทางโทรสาร ผู้ฝากต้องจัดส่งแบบฟอร์มตามที่สหกรณ์กำหนดให้แก่สหกรณ์ โดยจะทำการโอน      เงินเข้าบัญชีธนาคารตามชื่อบัญชีผู้ถอนเงินเท่านั้น


อัตราดอกเบี้ย

1.   อัตราดอกเบี้ยตามประกาศของสหกรณ์

2. คำนวณให้เป็นรายวันตามยอดเงินคงเหลือ และสหกรณ์จะนำดอกเบี้ยทบเป็นเงินต้นเข้าบัญชีเงิน  ฝากในวันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ โดยได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้