ประจำ


เงินฝากประจำ

         การเปิดบัญชี

1.     ผู้เปิดบัญชีเงินฝากต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์

2.     ยื่นหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ์ พร้อมให้ตัวอย่างลายมือชื่อของตน และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

3.     เปิดบัญชีเงินฝากประจำต้องไม่น้อยกว่า 1,000 บาท ระยะเวลาการฝากประจำต้องไม่น้อยกว่า 3 เดือน

4.     เปิดบัญชีได้ท่านละ 1 บัญชี เท่านั้น


การถอนเงิน

1.     ผู้ฝากมีสิทธิถอนก่อนครบกำหนดได้


อัตราดอกเบี้ย

สหกรณ์จะคำนวณและจ่ายดอกเบี้ยให้เมื่อถึงกำหนด ระยะเวลาการฝากตามประเภทของบัญชีเงินฝาก สำหรับเงินฝากที่ถอนก่อนกำหนดโดยได้รับอนุญาตจากสหกรณ์ สหกรณ์จะจ่ายดอกเบี้ยให้ดังนี้

1.     เงินฝากประจำ 3 เดือน ถ้าถอนก่อนครบ 3 เดือน สหกรณ์จะไม่จ่ายดอกเบี้ยให้

2.     เงินฝากประจำ 6 เดือน ถ้าถอนก่อนครบ 6 เดือน แต่ครบ 3 เดือนแล้ว สหกรณ์จะจ่ายดอกเบี้ยให้ตามระยะเวลา 3 เดือน

เงินฝากประจำ 12 เดือน ถ้าถอนก่อนครบ 12 เดือน แต่ครบ 6 เดือน หรือครบ 3 เดือนแล้ว สหกรณ์จะจ่ายดอกเบี้ยให้ตามระยะเวลานั้นๆ