เงินกู้ฉุกเฉิน ATM

หลักเกณฑ์ในการกู้

  1. ต้องเป็นสมาชิกสามัญของสหกรณ์กรมวิชาการเกษตร จำกัดโดยส่งเงินค่าหุ้นมาแล้ว 3 งวดเดือน
  2. กู้ได้ไม่เกิน 2 เท่าของอัตราเงินเดือน
  3. ระยะเวลาการผ่อนชำระ 10 งวดเดือน
  4. เมื่อหักเงินค่าหุ้น เงินงวดชำระหนี้รายเดือน และเงินที่ต้องหักอื่น ๆ แล้ว สลิปเงินเดือนต้องเหลืออย่างน้อย 12% แต่ไม่ต่ำกว่า 1,500 บาท

เอกสารประกอบการกู้เงิน 

คำขอกู้เงินฉุกเฉิน

  1. สลิปเงินเดือน
  2. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝาก ธ.กรุงไทย   
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ

ขั้นตอนการใช้บริการฉุกเฉิน ATM