เงินกู้ฉุกเฉิน

หลักเกณฑ์ในการกู้

  1. ต้องเป็นสมาชิกสามัญของสหกรณ์กรมวิชาการเกษตร จำก้ด โดยส่งเงินค่าหุ้นมาแล้ว 3 งวดเดือน
  2. กู้ได้ไม่เกิน 2 เท่าของอัตราเงินเดือน
  3. ระยะเวลาการผ่อนชำระ 10 งวดเดือน
  4. ส่งชำระเงินกู้คืนสหกรณ์แล้ว 1 งวดเดือน จึงจะมีสิทธิกู้ใหม่ได้
  5. เมื่อหักเงินค่าหุ้น เงินงวดชำระหนี้รายเดือน และเงินที่ต้องหักอื่น ๆ แล้ว สลิปเงินเดือนต้องเหลืออย่างน้อย 12% แต่ไม่ต่ำกว่า 1,500 บาท

เอกสารประกอบการกู้เงิน 

  1. คำขอกู้เงินฉุกเฉิน
  2. สลิปเงินเดือน
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ

คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มเงินกู้ฉุกเฉิน