ติดต่อสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำกัด
ที่อยู่
:
                                           สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำกัด
                                 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900


โทรศัพท์   :

                                                          เบอร์กลาง : 02-940-5088-9

  ผู้จัดการ                 : ต่อ 230 หรือ 02-9405718   

  ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์   : ต่อ 200 , 203 , 206-207 / 084-9223897

  ฝ่ายการเงิน             : ต่อ 212-213 / 094-9301008  

  ฝ่ายสินเชื่อ             : ต่อ 220-228 / 087-5574506 / 062-4082276       

  ฝ่ายอำนวยการ         : ต่อ 205 , 232-233 , 235 / 080-4390844

  ฝ่ายสารสนเทศ        : ต่อ 245-246 

  ฝ่ายบัญชี               : ต่อ 303-304

                                                    *****************************

โทรสาร :

02-561-1502 (อัตโนมัติ สอ.กวก.) / 02-940-6826 (อัตโนมัติฝ่ายการเงิน)
อีเมล์

LINE:

:
doacoop@gmail.com

@doacoop

 

ติดต่อเรา

Indicates required fields

Your Contact Information

Your Feedback