รายละเอียด
โครงการสหกรณ์สัญจร ครั้งที่ 8-2561 ณ สถาบันวิจัยข้าวแห่งชาติ (ศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรี) จ.สุพรรณบุรี
Created by doacoop on 9/11/2018 3:54:31 PM


โครงการสหกรณ์สัญจร ครั้งที่ 8/2561

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561

ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยข้าวแห่งชาติ (ศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรี) จ.สุพรรณบุรี

*******************

          เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 สอ.กวก. จัดโครงการสหกรณ์สัญจร ครั้งที่ 

8/2561 ณ สถาบันวิจัยข้าวแห่งชาติ (ศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรี) ในการจัดโครงการ

สหกรณ์สัญจรครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการเข้าถึงสมาชิกในหน่วยงานต่างๆ ในส่วน

ภูมิภาค และให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสหกรณ์ในด้านเงินฝาก เงินกู้ และสวัสดิการ

 รวมถึงให้คำปรึกษาและการให้บริการนอกสถานที่แก่สมาชิก โดยมีคณะกรรมการ

พร้อมฝ่ายจัดการร่วมเดินทางในครั้งนี้

         และสอ.กวก. ขอขอบคุณผู้อำนวยการสถาบันวิจัยข้าวแห่งชาติ (ศูนย์วิจัยข้าว

สุพรรณบุรี) ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดประชุม และ ขอขอบคุณสมาชิกที่ให้การต้อนรับ

แก่สหกรณ์ฯ เป็นอย่างดี

โครงการสหกรณ์สัญจรครั้งที่ 8-2561 ณ สถาบันวิจัยข้าวแห่งชาติ (ศวข.สุพรรณบุรี)โครงการสหกรณ์สัญจรครั้งที่ 8-2561 ณ สถาบันวิจัยข้าวแห่งชาติ (ศวข.สุพรรณบุรี)โครงการสหกรณ์สัญจรครั้งที่ 8-2561 ณ สถาบันวิจัยข้าวแห่งชาติ (ศวข.สุพรรณบุรี)
โครงการสหกรณ์สัญจรครั้งที่ 8-2561 ณ สถาบันวิจัยข้าวแห่งชาติ (ศวข.สุพรรณบุรี)โครงการสหกรณ์สัญจรครั้งที่ 8-2561 ณ สถาบันวิจัยข้าวแห่งชาติ (ศวข.สุพรรณบุรี)โครงการสหกรณ์สัญจรครั้งที่ 8-2561 ณ สถาบันวิจัยข้าวแห่งชาติ (ศวข.สุพรรณบุรี)
โครงการสหกรณ์สัญจรครั้งที่ 8-2561 ณ สถาบันวิจัยข้าวแห่งชาติ (ศวข.สุพรรณบุรี)โครงการสหกรณ์สัญจรครั้งที่ 8-2561 ณ สถาบันวิจัยข้าวแห่งชาติ (ศวข.สุพรรณบุรี)โครงการสหกรณ์สัญจรครั้งที่ 8-2561 ณ สถาบันวิจัยข้าวแห่งชาติ (ศวข.สุพรรณบุรี)
print
rating
  Comments